Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Slow Soul Diving (als handelsnaam vallend onder BodyMindTherapy.nl) is een eenmanszaak, gevestigd te Breda en Den Haag onder KvK nummer 27368588, welke producten en diensten aanbiedt op het gebied van lichaamsgerichte psychotherapie en meditatie.

1.2       De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Deelnemer. Daar wordt onder verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Slow Soul Diving zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.

1.3        In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Slow Soul Diving en de Deelnemer in meest ruime zin.

1.5        Partijen: Slow Soul Diving en Deelnemer samen.

1.6        Diensten: alle diensten die Slow Soul Diving voor de Deelnemer uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het online en offline ondersteunen van Deelnemers die zich aangemeld hebben als Deelnemer. Modules worden aangeduid als Dive.

1.7        Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Deelnemer producten, diensten en/of digitale inhoud verkrijgt, waarbij de levering daarvan plaatsvindt door Slow Soul Diving of door een derde op basis van een overeenkomst tussen deze derde en Slow Soul Diving.

1.8       Overeenkomst: overeenkomst tussen Deelnemer en Slow Soul Diving, digitaal tot stand gekomen, welke dienst Slow Soul Diving  zal uitvoeren.

1.9       Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.10     Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke en persoonsgegevens die door de Deelnemer en/of Slow Soul Diving worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

Artikel 2 | Algemeen

2.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Slow Soul Diving en op elke tussen alle partijen tot stand gekomen overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2        Door akkoord te gaan via de website bij het plaatsen van een online bestelling bij Slow Soul Diving, verklaart de Deelnemer dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Slow Soul Diving en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3        Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Slow Soul Diving zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.4        In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Slow Soul Diving, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of de Deelnemer aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft Slow Soul Diving het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 | Ontbindingsrecht

3.1            Om de makers van digitale producten te beschermen is het wettelijk bepaald dat digitale producten – zoals e-boeken, audio en online trainingen – uitgezonderd zijn van de verplichting om 14 dagen bedenktijd te geven.

Artikel 4 | Offertes, aanbiedingen en Dives

4.1       Offertes van Slow Soul Diving zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de Deelnemer een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.2       Slow Soul Diving zal in de offerte of via de website aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Deelnemer verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte dan wel een bestelling via de website. De in de offerte/op de website genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

4.3       De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4.4.      Indien blijkt dat de bij de aanvraag, overeenkomst  of aanschaf van producten door de Deelnemer verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Slow Soul Diving het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

4.5       Alle door Slow Soul Diving gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.6       Slow Soul Diving behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten wijzigen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de Deelnemer nooit het verschil in prijs verschuldigd noch kan de Deelnemer aanspraak maken op restitutie.  Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. 

4.7       Slow Soul Diving is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte, aanbiedingen of producten wanneer de Deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, een aanbieding of product, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat. 

4.8       Door het ondertekenen van een offerte of bij online aanschaf van een Dive gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden en prijs.

 Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden & tarieven

5.1       De betalingsverplichting van de Deelnemer vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

5.2       De Deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slow Soul Diving te melden.

5.3       Alle door Slow Soul Diving verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestellingen via de website worden direct online afgerekend via iDeal. Betaling geschiedt bij inschrijving op een Dive(s) middels iDeal. Indien de Deelnemer de betaling niet online wil doen, dient de Deelnemer contact op te nemen met Slow Soul Diving. Slow Soul Diving zal dan een factuur sturen waarna de Deelnemer het bedrag op de factuur dient over te boeken. Dit geldt alleen voor niet digitale diensten.

5.4       In geval van niet tijdige betaling kan Slow Soul Diving besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Slow Soul Diving besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

5.5       De klant gaat er mee akkoord dat Slow Soul Diving elektronisch factureert. Indien de Deelnemer een factuur per post wenst te ontvangen dan dient dat schriftelijk aangevraagd te worden.

5.6       De deelnemer kan bezwaren tegen de door Slow Soul Diving verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Slow Soul Diving kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Slow Soul Diving een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

5.7       Alle door Slow Soul Diving geleverde producten en diensten blijven eigendom van Slow Soul Diving, waar de Deelnemer gebruik van kan maken nadat de door de Deelnemer verschuldigde bedragen aan Slow Soul Diving zijn voldaan.

5.8          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Deelnemer zijn de vorderingen van Slow Soul Diving onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 6 | Duur overeenkomst & beëindiging

6.1       De klant kan levenslang gebruik maken van online aangeschafte Dives, modules en audio-opnames. De gratis Introductie Dive kan voor …dagen gratis ingekeken worden. Hierna dient de Dive aangeschaft te worden on deze verder in te kijken en kan de Deelnemer hier levenslang gebruik van maken. 

6.2        Indien er geboekt wordt voor een individuele (online) sessie, dan gelden de Algemene voorwaarden zoals vermeld bij BodyMindTherapy.nl

6.3          Individuele en groepssessies vallen allen onder de Algemene Voorwaarden van BodyMindTherapy.nl, te vinden onder Algemene Voorwaarden via www.bodymindtherapy.nl

6.4       Annulering van een dienst kan eenzijdig plaatsvinden door de Deelnemer indien hij/zij de dienst niet langer op prijs stelt of nodig acht. De Deelnemer heeft geen recht op restitutie.  

Artikel 7 | Levering & levertijd

7.1       De door Slow Soul Diving opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en/of na ontvangst van betaling. Deelnemer heeft na betaling direct toegang tot de leeromgeving. De Deelnemer ontvangt een bevestiging van een geplaatste bestelling en een electronische factuur ban de bestelde dient(en). Na het volledig en succesvol afronden van de onlne betaalprocedure heeft de Deelnemer direct toegang tot en beschikt over de bestelde producten via een eigen inlog op het platform.

7.2       De Deelnemer is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Slow Soul Diving mogelijk te maken, onder meer door volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.

Artikel 8 | Uitvoering van overeenkomst & toegang tot de dienst

8.1       De Deelnemer heeft na registratie en betaling van een Dive of ander product direct toegang tot de dienst.

8.2       De Deelnemer staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het account.

8.3       De dienst bestaat er uit dat de Deelnemer toegang krijgt tot het online platform, waarop de Deelnemer het aangekochte product kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde content.

8.4       Slow Soul Diving levert de dienst op basis van een inspanningsverplichting. Slow Soul Diving geeft geen garantie dat het online platform en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Slow Soul Diving is tegenover de Deelnemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.

8.5       De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de dienst.

8.6       Slow Soul Diving is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Deelnemer, de dienst, de website en/of de content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

8.7       De Deelnemer mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.

8.8       De Deelnemer moet de inloggegevens van zijn/haar account afschermen voor anderen. Deelnemer moet het wachtwoord strikt geheim houden en niet delen met anderen. Slow Soul Diving mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account, door betreffende Deelnemer gedaan wordt.

8.9       Als Deelnemer denkt of weet dat zijn/haar account misbruikt wordt, moet de Deelnemer dat zo snel mogelijk melden bij Slow Soul Diving. Slow Soul Diving zal dan gepaste maatregelen nemen.

8.10     Slow Soul Diving heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de Deelnemer daarvan op de hoogte dient te stellen.

Artikel 9 | Overmacht

9.1       Slow Soul Diving is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Slow Soul Diving weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Slow Soul Diving kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Slow Soul Diving een overeenkomst is aangegaan.

9.2       Bij overmacht heeft Slow Soul Diving tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Slow Soul Diving in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10 | Bijzondere bepalingen

10.1     Het is de Deelnemer uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens

10.2     Er is door de Deelnemer geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de training en ieder handelen van de Deelnemer is voor zijn eigen rekening en risico. Slow Soul Diving aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de Deelnemer de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Slow Soul Diving in de praktijk tot uitvoering brengt.

10.3     Slow Soul Diving is gerechtigd, indien de Deelnemer in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Slow Soul Diving het recht op deelname op te schorten totdat de Deelnemer aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

10.4     Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de DEeelnemer vindt geen restitutie van de factuur plaats.

10.5      Indien Slow Soul Diving besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Slow Soul Diving de Deelnemer hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Slow Soul Diving meest recente bekende emailadres op de hoogte.

10.6     De door Slow Soul Diving aan de Deelnemer verstrekte inloggegevens betreffende de online training / begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

10.7     Indien de Deelnemer over gaat tot annulering of wijziging van een overeengekomen (therapie) sessie gelden de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder Algemene Voorwaarden van Bodymindtherapy.nl, de eenmanszaak waar Slow Soul Diving onder valt.

10.8     Slow Soul Diving is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het ondergaan van (therapie) sessies. Slow Soul Diving behoudt zich het recht voor de (therapie) sessies te staken totdat er contact is geweest met een medisch specialist, arts of psychiater. Het ondergaan van de (therapie) sessies vallen volledig onder het eigen risico van de Deelnemer.

10.9     Slow Soul Diving behoudt zich het recht voor een Deelnemer te verwijderen bij online sessies indien de Deelnemer door het gedrag een online sessie belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

10.11    Indien Slow Soul Diving op eigen initiatief ten gunste van de Deelnemer afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de Deelnemer nimmer enige rechten aan ontleend worden.

10.12    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer zijn niet van toepassing.

10.13    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Slow Soul Diving partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.14    De Deelnemer en Slow Soul Diving zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

Artikel 11 | Rechten & verplichtingen voor Slow Soul Diving

11.1     Slow Soul Diving garandeert dat de overgedragen kennis naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

11.2     Slow Soul Diving spant zich in om de gegevens die Slow Soul Diving voor de Deelnemer opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

11.3     Bij kenbaar gemaakte klachten van de Deelnemer over de geleverde diensten en/of producten dient Slow Soul Diving met de Deelnemer in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

11.4    Slow Soul Diving is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de voornaam van een  Deelnemer te publiceren op de website van Slow Soul Diving en/of overige promotionele uitingen van Slow Soul Diving

11.5     Slow Soul Diving zal na betaling van de Deelnemer deze toegang verschaffen tot de content van een of meerdere Dives. Indien naar oordeel van de Deelnemer een beoogd resultaat uitblijft, kunnen op initiatief van de Deelnemer, de Deelnemer en Slow Soul Diving in overleg treden om via een of meerdere (online) sessie(s) alsnog te werken aan een beoogd resultaat.

11.6     Mocht vast komen te staan dat ondanks alle inspanningen van zowel de Deelnemer als Slow Soul Diving het beoogde resultaat uitblijft van de door Slow Soul Diving te leveren diensten en/of producten, dan zal samen met de Deelnemer gekeken worden naar een passende oplossing of doorverwijzing indien dit verlangd wordt. De Deelnemer heeft op geen enkele manier recht op restitutie van reeds betaalde diensten en producten.

Artikel 12 | Rechten & verplichtingen voor Deelnemer

12.1     De Deelnemer dient Slow Soul Diving te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de Deelnemer redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De Deelnemer is in ieder geval verplicht Slow Soul Diving onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in  persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Slow Sloul Diving om verzoekt.

12.2     De Deelnemer stelt Slow Soul Diving steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en telefoonnummer indien dit noodzakelijk is voor een juiste levering van een aangeschaft of aan te schaffen dienst of product.

12.3     Bij klachten over de door Slow Soul Diving geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Slow Soul Diving binnen 7 dagen na levering van de dienst. De Deelnemer vrijwaart Slow Soul Diving één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

12.4     Wanneer Slow Soul Diving inloggegevens aan de Deelnemer verstrekt dan is de Deelnemer verantwoordelijk voor deze gegevens. Slow Soul Diving is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Deelnemer degene is die inlogt door middel van de aan de Deelnemer verstrekte inloggegevens.

12.5     De Deelnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de Deelnemer en Slow Soul Diving tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

12.6     Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/online programma/(therapie) sessie, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 Artikel 13 | Geheimhouding & Persoonsgegevens

13.1     Door het aangaan van een overeenkomst met Slow Soul Diving wordt aan Slow Soul Diving

toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen

persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Slow Soul Diving uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Zie verder onze privacyverklaring.

13.2     Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.3     Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Deelnemer en Slow Soul Diving, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Slow Soul Diving zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 14 | Intellectueel eigendom

14.1     Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, workshops, online trainingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Slow Soul Diving tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2     De door Slow Soul Diving geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3     De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Slow Soul Diving en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Slow Soul Diving.

14.4     Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Slow Soul Diving ontwikkelde training, zijn en blijven exclusieve eigendom van Slow Soul Diving, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

14.5     Slow Soul Diving is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de Deelnemer op de servers van Slow Soul Diving plaatst. Indien de door Deelnemer geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de  Deelnemer doen gelden als gevolg van dit handelen van de Deelnemer.

14.6     Iedere handeling welke in strijd is met artikel 14.2 en artikel 14.3 en artikel 10.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

14.7     Bij inbreuk heeft Slow Soul Diving recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Zie verder onze disclaimer

Artikel 15 | Aansprakelijkheid

15.1     Iedere overeenkomst tussen Slow Soul Diving en de Deelnemer is te typeren als een inspannings-overeenkomst. Slow Soul Diving kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

15.2     De Deelnemer is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens de online training, (therapie) sessies, online sessies of workshops.

15.3     De inhoud van de diensten van Slow Soul Diving zijn niet bedoeld ter vervanging van      medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van de training, webinars, workshops en eventuele beslissingen die genomen worden naar        aanleiding van de training en/of (therapie)sessie(s), is voor eigen          verantwoordelijkheid        van de klant. Slow Soul Diving aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan    ook.

15.4     Slow Soul Diving is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

15.5     De Deelnemer vrijwaart Slow Soul Diving voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Slow Soul Diving.

15.6     De Dives kennen een grote emotionele diepgang. Er kunnen sterke emotionele reacties omhoogkomen die fysiek worden gevoeld. De deelnemer is hierin persoonlijk verantwoordelijk voor de veranderingen in en/of resultaten van zijn /haar gewijzigde gedrag. Slow Soul Diving is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de fysieke of emotionele veranderingen of symptomen die mogelijkerwijs ontstaan tijdens of na een geleverde dienst, (online) sessie, seminar, workshop of andere vorm van interactie.

15.7     Slow Soul Diving zal geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de Deelnemer beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van door de Deelnemer dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Deelnemer enig letsel zou oplopen, is Slow Soul Diving daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.

15.8     Slow Soul Diving is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die de Deelnemer lijdt door (verkeerde) informatie op de website of online platform, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen.

15.9     Slow Soul Diving behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te        staken totdat er contact is geweest met een arts, medisch specialist of psychiater.

Artikel 16 | Klachten & Geschillen

16.1     Op overeenkomsten tussen ondernemer en Deelnemer is uitsluitend Nederlands recht        van toepassing

16.2     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de Slow Soul Diving

16.3     Bij Slow Soul Diving ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Slow Soul Diving hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de klant wel een oplossing mag verwachten.

16.4     De klant heeft tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 

Slow Soul Diving, 20 februari 2021