Selecteer een pagina

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.slowsouldiving.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, word je geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Slow Soul Diving streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Slow Soul Diving niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van medisch advies. De website dient ter algemene informatievoorziening en kan  zonder voorafgaande toestemming of aankondiging gewijzigd worden.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Slow Soul Diving aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden of ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Slow Soul Diving en de gebruiker van de website ontstaan.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Slow Soul Diving te mogen claimen of te veronderstellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Slow Soul Diving zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Slow Soul Diving daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

E-mail

Slow Soul Diving garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Slow Soul Diving te corresponderen, accepteer je dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Slow Soul Diving heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Slow Soul Diving aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie op deze website afkomstig is van externe bronnen.

Raadpleeg altijd eerst jouw arts, specialist of therapeut als daar aanleiding toe is

Deze website bevat geen medische informatie met betrekking tot gezondheid. Er worden geen medische adviezen gegeven. Het is van het belang dat er in overleg met medisch specialist, therapeut of psycholoog is geweest, mocht daar aanleiding toe zijn. Daarom kan Slow Soul Diving niet verantwoordelijk gehouden worden voor de medische en psychologische resultaten door het volgen van de Dives zoals beschreven op deze website. Raadpleeg je huisarts of therapeut indien nodig voordat je aan een Dive begint, zodat je zeker weet dat de Dive je geen verstoring zal brengen en om zeker te zijn dat jouw eventuele aandoening geen directe medische interventie vereist. Zolang je dat niet doet is het volgen van een dienst van Slow Soul Diving op eigen verantwoordelijkheid en/of op eigen risico.

Gebruik medicatie: raadpleeg altijd je arts

 De website biedt geen specifieke aanbevelingen over het gebruik van medicatie of over het veranderen van het gebruik van medicatie. Tijdens een Dive kan je ervaren dat mogelijk fysieke, emotionele of mentale pijn zal verminderen, veranderen of geheel verdwijnen. Mocht je pijnstillers of andere medicatie slikken, raadpleeg altijd je arts om de dosering in overleg aan te passen. Het stoppen van bepaalde medicatie kan lichamelijke of psychische symptomen veroorzaken als dit proces niet voorzichtig gebeurt en door een medisch specialist wordt begeleid.

Slow Soul Diving wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.